Collavuratura academica u collavuratur academic sectur Scola regulara (post da stab)

Uffizi per la scola populara ed il sport | 80 % | Cuira

Cuminaivlamain per la scola populara grischuna
L'unic chantun triling da la Svizra è in chantun multifar tant en quai che reguarda l'economia, la cultura sco er la politica. Cun 7106 km² è il Grischun il pli grond chantun da la Svizra e cun 150 valladas, 615 lais, 140 lieus da vacanzas e nundumbraivels dis da sulegl per onn porscha el in'auta qualitad da viver. L'administraziun chantunala dal Grischun è gist tuttina variada sco nossa cuntrada.

L'Uffizi per la scola populara ed il sport (USS) tutga tar il Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal chantun Grischun.

Il stab dal USS è dividì en ils dus secturs Scola regulara e Pedagogia speziala / integraziun.

Per il sectur Scola regulara tschertgain nus per il 1. d'october 2024 u tenor cunvegna ina collavuratura academica u in collavuratur academic.

Nus purschain in ambient da lavur avert e modern sco er uras da lavur flexiblas. Vus daventais ina part d'in pitschen team engaschà e motivà. L'identificaziun cun noss model directiv è per nus in aspect professiunal che sa chapescha da sez.

Voss champ d'incumbensas

 • Elavurar incumbensas e sviluppar basas da decisiun per dumondas concernent la scola populara
 • Cooperar a la planisaziun, a l'elavuraziun da concepts, a la realisaziun sco er a la coordinaziun da projects ed a sbozs da leschas
 • Rediger texts sco basa per l'infurmaziun e la communicaziun interna ed externa (pleds, infurmaziuns per las medias, intervistas e.u.v.)
 • Elavurar respostas ad intervenziuns parlamentaras
 • Elavurar e cooperar a champs tematics en il sectur Scola regulara (p.ex. meds d'instrucziun, linguas, Lescha da scola)
 • Manar e cooperar a gruppas da lavur, a cumissiuns ed ad evaluaziuns
 • Rediger rapports e posiziuns davart dumondas dal sectur Scola regulara
 • Sustegnair l'organisaziun da curs da perfecziunament
 • Cooperar a l'elavuraziun da missivas, da directivas e da recumandaziuns 
 • Liquidar pendenzas cumplexas da las fatschentas quotidianas
 • Surpigliar la redacziun u il lectorat en connex cun l'elavuraziun da projects, da documents e.u.v.

Quai che nus giavischain da Vus

 • Studi da master terminà, da preferenza en il sectur da la furmaziun
 • Bunas enconuschientschas dals fatgs da scola chantunals e/u affinitad per dumondas da la furmaziun
 • Fitg bunas enconuschientschas dal tudestg e buna expressiun en scrit
 • Sche pussaivel fitg bunas enconuschientschas d'ina ulteriura lingua chantunala
 • Bun dun receptiv
 • Abilitad per la lavur concepziunala
 • Abilitad da liquidar, entaifer las cumpetenzas attribuidas, er incumbensas cumplexas en moda effizienta e s'orientond a soluziuns
 • Abilitad da lavurar en in team, da far cumpromiss e d'acceptar critica
 • Fitg bunas cumpetenzas communicativas e socialas
 • Abilitad da supportar squitsch

Noss avantatgs

Models dal temp da lavur flexibels e nua che pussaivel incl. homeoffice e lavur mobila
Work-life-balance cun vacanzas d'almain 5 emnas e cun congedi d'anzianitad
Supplement social spezial ultra dal supplement per uffants e sustegn per la tgira d'uffants tras terzas persunas
Paja e prestaziuns socialas attractivas
Pussaivladads multifaras d'absolver ina scolaziun ed ina furmaziun supplementara
Pussaivladad da gidar a concepir il futur dal chantun

Lieu da lavur

Uffizi per la scola populara ed il sport
Quaderstrasse 17
7000 Cuira
Per dumondas stat Robert Cantieni, manader dal sectur Scola regulara, gugent a Vossa disposiziun sut il numer da telefon 081 257 89 46.

Termin d'annunzia: 21 d'avust 2024

Nus ans legrain da Vossa annunzia online.