Cussegliadra u cussegliader da professiun, da studi e da carriera

Uffizi per la furmaziun professiunala| 60–80 % | Cuira

Ensemen per il Grischun
L'unic chantun triling da la Svizra è in chantun multifar tant en quai che reguarda l'economia, la cultura sco er la politica. Cun 7106 km² è il Grischun il pli grond chantun da la Svizra e cun 150 valladas, 615 lais, 140 lieus da vacanzas e nundumbraivels dis da sulegl per onn porscha el in'auta qualitad da viver. L'administraziun chantunala dal Grischun è gist tuttina variada sco nossa cuntrada.
L'Uffizi per la furmaziun professiunala (UCFP) è in post da servetsch dal Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient (DECA) e realisescha las incumbensas da la politica da furmaziun da la Confederaziun e dals chantuns concernent la furmaziun professiunala da basa. Plinavant è el il post da cumpetenza en dumondas da la tscherna da professiun, da scola e da studi sco er l'instanza che accumpogna durant l'entira carriera professiunala.

La partiziun Cussegliaziun da professiun, da studi e da carriera (CPSC) cusseglia ed infurmescha persunalmain, independentamain e gratuitamain giuvenils e persunas creschidas en dumondas concernent la professiun, il studi e la carriera. La CPSC sustegna en la tscherna da professiun, da studi u en la concepziun da la carriera ed accumpogna en la planisaziun da l'avegnir professiunal.

Per l'Uffizi per la furmaziun professiunala tschertgain nus per il 1. d'october 2024 u tenor cunvegna ina cussegliadra u in cussegliader da professiun, da studi e da carriera (60–80 %).

Voss champ d'incumbensas

 • Cussegliar ed infurmar giuvenils e persunas creschidas en connex cun la tscherna da studi sco er areguard la concepziun da la carriera professiunala 
 • Gidar las persunas che tschertgan cussegl a trair a niz las atgnas resursas, ad agir ed a decider en atgna responsabladad 
 • Tgirar la collavuraziun cun las persunas d'instrucziun per la tscherna da studi e da la furmaziun a las scolas medias 
 • Realisar occurrenzas d'infurmaziun per classas 
 • Tgirar regularmain il contact cun instituziuns da furmaziun, cun posts spezialisads e cun l'economia
 • Collavurar en projects ed en gruppas da lavur internas

Quai che nus giavischain da Vus

 • Ina scolaziun renconuschida sin plaun federal sco cussegliadra u cussegliader da professiun, da studi e da carriera u la prontezza d'absolver quella
 • Demananza cumpetenta e persvadenta 
 • Da preferenza enconuschientscha da las structuras economicas regiunalas sco er dal martgà da lavur 
 • Colliaziun cun ils posts spezialisads regiunals
 • Persunalitad engaschada, orientada a soluziuns ed abla da supportar squitsch cun fitg bunas abilitads communicativas 
 • Enconuschientschas d'ina segunda ed eventualmain er da la terza lingua chantunala èn giavischadas
 • Flexibilitad ed in bun senn d'organisaziun sco er ina gronda atgna responsabladad.

Noss avantatgs

Models dal temp da lavur flexibels e nua che pussaivel incl. homeoffice e lavur mobila
Work-life-balance cun vacanzas d'almain 5 emnas e cun congedi d'anzianitad
Supplement social spezial ultra dal supplement per uffants e sustegn per la tgira d'uffants tras terzas persunas
Paja e prestaziuns socialas attractivas
Pussaivladads multifaras d'absolver ina scolaziun ed ina furmaziun supplementara
Pussaivladad da gidar a concepir il futur dal chantun

Lieu da lavur

Uffizi per la furmaziun professiunala
Grabenstrasse 1
7001 Cuira

Per dumondas stattan Petra Wyss, manadra da la partiziun Cussegliaziun da professiun, da studi e da carriera petra.wyss@afb.gr.ch, telefon 081 257 27 05 u Ursina Kipfmüller, manadra dal team Regiuns, ursina.kipfmueller@afb.gr.ch, telefon 081 257 53 01 gugent a Vossa disposiziun.

Termin d'annunzia: 
9 da fanadur 2024

Nus ans legrain da Vossa annunzia online e da far Vossa enconuschientscha.