Assistenza psicologica da scola 100 % (Servetsch psicologic da scola a Tavau/Landquart)

Servetsch psicologic da scola dal Grischun | 100% | Tavau / Landquart

Ensemen per il Grischun
L'unic chantun triling da la Svizra è in chantun multifar tant en quai che reguarda l'economia, la cultura sco er la politica. Cun 7106 km² è il Grischun il pli grond chantun da la Svizra e cun 150 valladas, 615 lais, 140 lieus da vacanzas e nundumbraivels dis da sulegl per onn porscha el in'auta qualitad da viver. L'administraziun chantunala dal Grischun è gist tuttina variada sco nossa cuntrada.
Il Servetsch psicologic da scola dal Grischun è ina partiziun da l'Uffizi per la scola populara ed il sport. Nus tschertgain per ils posts regiunals Tavau e Landquart per il 1. da settember 2024 fin la fin da fanadur 2025 in'assistenza psicologica da scola. En il pensum da lavur è previs temp er per la furmaziun supplementara persunala.

Nus purschain in ambient da lavur avert e modern sco er uras da lavur flexiblas. En la pratica vegnis Vus sustegnida u sustegnì da las psicologas e dals psicologs da scola regiunals. Plinavant As participais Vus a la supervisiun interna, a dietas da team ed a furmaziuns supplementaras.

Voss champ d'incumbensas

  • Cussegliaziun da scola e d'educaziun per geniturs e per persunas d'instrucziun
  • Scleriment e cussegliaziun en cas da problems d'emprender, da cumportament e da svilup sco er en cas da dumondas da la carriera da furmaziun d'uffants e da giuvenils
  • Accumpagnament psicologic e pedagogic d'uffants e da giuvenils
  • Collavuraziun cun auters posts spezialisads

Quai che nus giavischain da Vus

  • Diplom da master en psicologia
  • Experientscha en il sectur d'uffants e da giuvenils
  • Persunalitad averta e flexibla
  • Buna expressiun a bucca ed en scrit per tudestg

Noss avantatgs

Models dal temp da lavur flexibels e nua che pussaivel incl. homeoffice e lavur mobila
Work-life-balance cun vacanzas d'almain 5 emnas e cun congedi d'anzianitad
Supplement social spezial ultra dal supplement per uffants e sustegn per la tgira d'uffants tras terzas persunas
Paja e prestaziuns socialas attractivas
Pussaivladads multifaras d'absolver ina scolaziun ed ina furmaziun supplementara
Pussaivladad da gidar a concepir il futur dal chantun

Lieu da lavur

Uffizi per la scola populara ed il sport
Schulpsychologischer Dienst Landquart, Bahnhofstrasse 3B
7302 Landquart

Per dumondas As stat dunna Fabienne Candrian (tel. 081 257 63 30) u dunna Selina Theiler (tel. 081 257 66 55) gugent a disposiziun.

Termin d'annunzia: 
30 da matg 2024

Nus ans legrain da Vossa annunzia online e da far Vossa enconuschientscha.