L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
tgiradra u tgirader d'objects, pedella u pedel (80–100 %)
Uffizi da construcziun auta
Ringstrasse 10
7001 Cuira
Tes champ d'incumbensas: Ti coopereschas tar il mantegniment e tar il funcziunament d'immobiglias tecnicamain pli cumplexas a Cuira e conturns. Ti es responsabla u responsabel per mantegnair, per inspectar e per meglierar en moda cumpetenta la tecnica dals edifizis ch'èn vegnids assegnads a tai, per nettegiar en moda effizienta ils objects sco er ils stabiliments al liber e per manar il persunal da nettegiament ch'è vegnì attribuì a tai. En divers lieus da l'administraziun chantunala es ti ultra da quai responsabla u responsabel per la gestiun da nossas plazzas da parcar.
Nus ta purschain: Noss team viva ina cultura da lavur averta e moderna e ti es envidada u envidà da la sviluppar vinavant cun nus. Ti survegns la libertad d'agir necessaria per tia furmaziun supplementara, per tia famiglia e per tes temp liber.

Tes profil: Ti has terminà ina scolaziun tecnica (da chasa) ed has experientscha professiunala da plirs onns sco pedella u pedel e da preferenza in certificat professiunal federal sco pedella u pedel. Ti es disada u disà da lavurar en moda independenta, effizienta e fidada, orienteschas tia lavur al team ed has il plaschair ed il dun d'ir enturn cun differentas gruppas d'interess. Ti es er abla u abel da supportar squitsch e pronta u pront da prestar servetsch da saira u da fin d'emna en cas d'occurrenzas extraordinarias. Nus premettain enconuschientschas da basa dal computer ed il permiss da manischar da la categoria B. Ti n'has betg mo ina demananza segira, servetschaivla e cultivada, mabain er ina buna expressiun a bucca ed en scrit en tudestg. En il cas ideal cumpletteschan enconuschientschas dal talian tes profil.
Grad d'occupaziun: 80–100 %
Cumenzament da la lavur: 1. da december 2023 u tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 20 d'october 2023
Persuna da contact: Aluis Caviezel, Telefon 081 257 36 50, aluis.caviezel@hba.gr.ch
Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.