L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per ina persunalitad da cader dinamica e motivada sco Vus.
manadra u manader da l'Uffizi chantunal da persunal
Departament da finanzas e vischnancas
Reichsgasse 35
7001 Cuira
Il Departament da finanzas e vischnancas cumpiglia sis posts da servetsch ed ademplescha incumbensas interdisciplinaras e multifaras entaifer l'administraziun chantunala. L'Uffizi da persunal è en quest connex responsabel per elavurar e realisar la politica e strategia da persunal e contribuescha al fatg, che l'administraziun chantunala ha sco patruna ina posiziun attractiva e progressiva. Sco futura manadra u futur manader da l'uffizi As spetga in champ d'incumbensas varià cun bleras pussaivladads da concepir e sviluppar. Plinavant purschain nus in ambient da lavur modern cun uras da lavur flexiblas, l'opziun da lavurar davent da chasa sco er pussaivladads da furmaziun supplementara attractivas. 

Voss champ d'incumbensas: En questa rolla centrala avais Vus la responsabladad per in management da persunal modern e confurm al temp e garantis, che la strategia da HR vegnia realisada e francada entaifer l'administraziun chantunala. Plinavant sustegnais Vus las persunas superiuras en lur activitad directiva e mettais a disposiziun instruments directivs moderns e Vus contribuis al fatg, che las valurs directivas e la cultura vegnian vividas en il mintgadi. La responsabladad generala per la recrutaziun, la salarisaziun, il management da prestaziun, il svilup da las collavuraturas e dals collavuraturs e da la direcziun sco er dumondas dal dretg da lavur cumpletteschan Voss champ d'incumbensas. En questa funcziun, ch'è suttamessa directamain al cusseglier guvernativ resp. al schef dal departament, avais Vus la responsabladad per la direcziun generala da l'Uffizi da persunal cun var 30 collavuraturas e collavuraturs ed essas en servetsch per 5 departaments cun tut en tut 39 posts da servetsch e var 4000 collavuraturas e collavuraturs. 
Voss profil: Questas incumbensas multifaras e cumplexas pretendan ina persunalitad cun in'experientscha da manar cumprovada e cun ina ferma voluntad concepziunala. Experientscha professiunala da plirs onns en ina posiziun directiva en il management da persunal vegn premessa. Vus essas abla u abel da manar il post da servetsch ch'è orientà a la clientella ed als servetschs ed avais la chapientscha per la moda da funcziunar d'ina administraziun publica. Plinavant avais Vus ina demananza curtaschaivla e persvadenta ed essas abla u abel da represchentar ils interess da l'Uffizi da persunal sin divers plauns. Vus avais terminà in studi da scola auta cumbinà cun furmaziuns supplementaras en il sectur dal management da persunal e/u dal svilup d'organisaziun. Abilitads concepziunalas e communicativas exprimidas, ina gronda cumpetenza sociala sco er experientschas en la direcziun da projects cumpletteschan Voss profil. Enconuschientschas dal rumantsch e/u dal talian èn d'avantatg.
Grad d'occupaziun: 100 %
Cumenzament da la lavur: tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 14 d'avrigl 2023
Persuna da contact: Martin Bühler, cusseglier guvernativ, telefon 081 257 32 01, u Patrik Galliard, secretari dal departament, telefon 081 257 32 11, patrik.galliard@dfg.gr.ch
Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.