L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
L'Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) dal Grischun tschertga pervia da la nova organisaziun ina/in
manadra u manader da l'Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) Filiala Grischun dal Nord (80–100 %, jobsharing pussaivel)

Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) Grischun dal nord

Gäuggelistrasse 1, chascha postala 357

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Sco manadra u sco manader essas Vus la persuna responsabla per la direcziun generala operativa e strategica da la APUC Grischun dal Nord. En questa funcziun directiva multifara e pretensiusa essas Vus responsabla u responsabel per la direcziun professiunala, persunala, finanziala ed organisatorica da la filiala. La collavuraziun e la colliaziun cun il stab da la APUC Grischun e cun las autras filialas da la APUC, cun las curatellas professiunalas, cun las organisaziuns partenarias, cun las vischnancas, cun la medischina e cun la psichiatria, cun l'autoritad sociala sco er cun la giustia èn elements essenzials da Voss champ d'incumbensas. Vus essas responsabla u responsabel per implementar e per garantir ina pratica unitara e per realisar la protecziun d'uffants e da creschids tenor il stadi da dretg. Sco commembra u commember dal collegi giuditgant da la Filiala Grischun dal Nord essas Vus responsabla u responsabel per sclerir, per ordinar, per survegliar e per accumpagnar las mesiras pronunziadas da l'autoritad en il rom da l'incumbensa legala.
Ultra da quai essas Vus sezza activa u Vus sez activ en l'elavuraziun da cas e procurais che las decisiuns vegnian elavuradas independentamain ed a temp util.

Voss profil: Per quest champ d'incumbensas pretensius e varià tschertgain nus ina persunalitad directiva cun experientscha en la protecziun d'uffants e da creschids. Vus possedais in diplom d'ina scola auta universitara da preferenza dal sectur da giurisprudenza, d'ina scola auta spezialisada u d'ina scola equivalenta. Vus essas ina persunalitad abla da supportar squitsch che ha ina moda da lavurar orientada a la prestaziun da servetschs ed a soluziuns e che ha forza da persvader e gronda motivaziun per manar in team interdisciplinar. Sco persuna spezialisada che ha fermezzas communicativas n'avais Vus betg mo grondas cumpetenzas socialas, mabain er ina buna expressiun linguistica, da preferenza en duas linguas uffizialas. Ina demananza autentica e segira cumplettescha Voss profil. Vus essas pronta u pront da far servetsch da pichet.

Grad d'occupaziun: 80–100 % (jobsharing pussaivel, pensum minimal 40 %)

Cumenzament da la lavur: 1. da favrer 2022 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 28 d'october 2021

Persuna da contact: Matthias Tscharner, manader designà APUC GR, telefon 081 257 49 70 u Regina Gasser, surveglianza APUC, telefon 081 257 25 13

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.